I 2008 brant hver nordmann i gjennomsnitt 260 kg ved i boligen sin og en av to vedkubber ble brent i nye ovner. Rundt 43 prosent av husholdningene som fyrte med ved, benyttet rentbrennende ildsteder, en økning på 36 prosent sammenlignet med 2005. Nye ovner ga i 2008 Norge 0,9 TWh ekstra energi av den forbrente veden og reduserte svevestøvutslippet med 17 500 tonn.iljøbevisst forbrenning og partikler

Dagens ildsteder kan ikke sammenlignes med gamle, åpne peiser eller eldre ovner.  Ett nytt ildsted har en teknikk som sikrer en fullstendig forbrenning, hvilket gir bedre varmeøkonomi.

Miljøbevisst forbrenning og partikler
Fullsending forbrenning av ved avgir utelukkende CO”, vanndamp og aske, som kan brukes som gjødsel i hagen.  Ufullstendig forbrenning avgir derimot kullos og tjære. Ved ufullstendig forbrenning dannes også sotpartikler og svevestøv.

De rene forbrenningsgassene fra veden består av karbondioksid (CO2) og vanndamp (H2O). Karbondioksid og vanndamp er stabile kjemiske forbindelser som har bundet opp maksimalt med oksygen, og er således de produktene vi ønsker høyest innhold av i røkgassen. Det er allment akseptert innenfor de vitenskapelige miljøer at vedfyring ikke bidrar til drivhuseffekten, forutsatt fullstendig forbrenning og et balansert forhold mellom hogst og gjenvekst av skog.

Vedfyring kan derfor ha en positiv effekt for det globale miljøet i forhold til ved som råtner i naturen. Råtnende trær innebærer i tillegg sløsing med en ren energikilde, som vil kunne erstatte bruk av olje og andre urene, fossile energikilder.

For nærmiljøet derimot, kan feilaktig vedfyring medføre ulemper, fordi røyken da kan inneholde forurensende gasser, sot og partikler.

Reduksjon av svevestøvutslipp var hovedårsaken til introduksjonen av rentbrennende ildsteder. Målinger viser at ildsteder med ny forbrenningsteknologi reduserer utslipp av svevestøv men opptil 90 %.

Vedfyring har også den fordelen at ved er en fornybar ressurs og lokalt produsert, hvilket innebærer kort transport av brensel. 

God forbrenningTradisjonelt ildsted
I et tradisjonelt ildsted er det mulig å redusere utslippene av uforbrente røykgasser, også ved lav effekt. Dersom man fyrer med hyppige og små ilegg av ved, og har god lufttilførsel, vil man normalt få en relativt god forbrenning. Dette er en krevende måte å fyre på som kanskje ikke passer dagens livsstil. Undersøkelser har vist at tradisjonelle ildsteder ikke brukes slik de bør, derfor har myndighetene måttet innføre krav om ”Rentbrennende Ildsted”. En av fordelene med et ”Rentbrennende Ildsted” i forhold til et tradisjonelt, er at det er mulig å være rentbrennende med en lav, kontinuerlig effekt over lengre tid. Man kan således i mye større grad kan fylle ildstedet med ved, stenge luftventilene og la ildstedet «passe seg selv».

Rentbrennende Ildsted
”Rentbrennende Ildsted” er et ildsted som tilfredsstiller Norske utslippskrav beskrevet i NS 3059. Disse krav er basert på målinger av partikkelmengden i røykgassene i henhold til NS 3058. Målinger av partikler har vist seg å gi en god indikasjon på totalutslippet fra ildsteder, og andre land som USA, Canada, Australia og New Zealand praktiserer allerede liknende krav som de norske. I kravene opererer man med to klasser for å skille mellom ildsteder som brenner rent ved et minste vedforbruk under 0,8 kg/time (klasse 1) og ildsteder som brenner rent ved et minste vedforbruk under 1,25 kg/time (klasse 2). Produkter som er dokumentert rentbrennende i klasse 1 vil derfor kunne brenne rent ved en lavere effekt enn for klasse 2.

Magasinerende ildsteder (kakkelovner og massive klebersteinsovner) er fritatt for kravet til testing av partikkelutslipp fordi magasinerende ovner har veldig god forbrenning og lave utslipp.

Fordelene med rentbrennende ildsteder
Ren forbrenning betyr at ildstedet har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90 % av gassene og partiklene i røyken til varme. Dette gir minimale røykutslipp, fordi ildstedet utnytter energien til å gi varme i stedet for røyk. Dersom du fyrer riktig kan dette således bety en vesentlig reduksjon av vedforbruket.

Betydelig miljøeffekt ved at utslipp av svevestøv reduseres med opptil 90 %.

Enklere ved at ildstedet kan ”passe” seg selv i større grad.

Redusert risiko for pipebrann.

Reklamer

Varmeprodusentene

Reklamer

%d bloggere like this: